REGULAMIN SCHRONISKA

 
R E G U L A M I N
adopcji zwierząt
ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Brodnicy
 
§ 1
Zwierzęta mogą zostać wydane do adopcji:
1.    Osobie, która ukończyła 18 lat i może potwierdzić swoją tożsamość obowiązującym dokumentem;
2.    Dotychczasowemu właścicielowi w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia, po udowodnieniu,
      że zwierzę jest jego własnością (książeczka zdrowia, świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie, zdjęcia) i uiszczeniu opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku;
3.    Nowemu właścicielowi po 14-dniowej kwarantannie.
§ 2
Zwierzęta wydawane są do adopcji tylko przez upoważnionego pracownika, po przeprowadzeniu z nowym właścicielem wywiadu, mającego na celu zorientowanie się na temat warunków, w jakich zwierzę będzie przebywało.
§ 3
Zwierzęta wydawane są wraz z wypisem zawierającym informacje o przeprowadzonych zabiegach i szczepieniach profilaktycznych oraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
§ 4
Osoba adoptująca zwierzę ze schroniska podpisuje umowę adopcyjną i uiszcza opłatę, będącą formą darowizny. Wysokość darowizny sugeruje upoważniony pracownik i uzależnia ją od wykonanych na danym zwierzęciu
zabiegów i szczepień.
§ 5
Schronisko nie wydaje zwierząt:
1.    Osobom niepełnoletnim,
2.    Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3.    Osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami,
4.    Zwierząt chorych, szczennych suk i kotek, szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia
     (nie dotyczy dawnych opiekunów).
§ 6
Zwierzęta, które nie ukończyły 5-tego miesiąca życia, mogą zostać wydane do adopcji z pominięciem
14-dniowej kwarantanny, jeśli badanie kliniczne nie ujawniło objawów klinicznych choroby.
§ 7
Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych przedstawicielom współpracujących ze schroniskiem organizacji,
których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.
§ 8
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Brodnicy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
przed i po adopcji zwierzęcia.