UCHWAŁA

Aktualności » UCHWAŁA

  • rgbstock.com
    rgbstock.com

Biuro Ochrony Środowiska przypomina, iż właściciele i opiekunowie psów, są zobowiązani, zgodnie z § 13 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy, do wyprowadzania ich na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych w Regulaminie i pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.   
Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856), właściciele i hodowcy psów rasowych są zobowiązani do uzyskania zezwolenia od burmistrz na hodowle bądź utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687) – do pobrania. Natomiast wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej ze agresywną można znaleźć – do pobrania. 
Należy pamiętać również, iż w uzasadnionych przypadkach Straż Miejska, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.), za brak zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może nałożyć karę grzywny do 250 zł lub udzielić nagany. 
W załączniku wniosek a poniżej treść Rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.) 
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: 
  1)  amerykański pit bull terrier; 
  2)  pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 
  3)  buldog amerykański; 
  4)  dog argentyński; 
  5)  pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 
  6)  tosa inu; 
  7)  rottweiler; 
  8)  akbash dog; 
  9)  anatolian karabash; 
10)  moskiewski stróżujący; 
11)  owczarek kaukaski. 
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051). 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Urząd Miejski

Żródło tekstu: http://www.brodnica.net/wiadomosci/9651/przypominamy_wlascicielom_psow.html#ixzz38DJmzqA0